Bookmark and Share

Poradna a půjčovna pomůcek

Tato služba je určena rodinám s těžce nemocným rodinným příslušníkem. Poskytujeme potřebnou podporu a pomáháme zapojit do péče členy rodiny. Zároveň můžeme zapůjčit pomůcky tak, aby mohl nemocný zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerého možného komfortu.

Cíle služby Poradny:

 • Prostřednictvím empatického spolubytí vyhledávat a následně pomoci přispívat k naplnění psychosociálních a spirituálních potřeb těžce nemocných, umírajících a jejich blízkých.
 • Zůstávat s pozůstalými v kontaktu také po úmrtí jejich blízkého prostřednictvím písemného, telefonního a osobního setkání.
 • Poskytovat potřebnou psychickou podporu profesionálům pečující o umírající.
 • Vzdělávat a poskytovat informace laické i odborné veřejnosti o hospicové problematice.

Principy poskytovaných služeb Poradny:

 • Usilujeme o zachování kvality a důstojnosti lidského života až do jeho konce
 • Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na zachování individuálního přístupu
 • Služby jsou poskytovány bezplatně
 • Klienti mohou využívat služeb Poradny anonymně
 • Poradenství je poskytováno kvalifikovanými pracovníky s lidským přístupem – sociální pracovnice, psychologové, duchovní.
 • Klient je při seznámení se službou informován o způsobu podávání stížnosti a upozorněn na místo, kde je postup vyvěšen.

Způsoby poskytování služeb Poradny:

 • Osobní poradenství – konzultace klientů, jejich blízkých nebo pečujících profesionálů s poradcem v prostorách Poradny nebo po domluvě v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení
 • Distanční poradenství – konzultace klientů, jejich blízkých nebo pečujících profesionálů s poradcem prostřednictvím telefonního rozhovoru a formou písemné korespondence (dopis,e-mail)
 • Vzpomínkové setkání – skupinové setkání pozůstalých po 6 – 12 měsících od ztráty
 • Internetové poradenství – prostřednictvím formuláře na internetových stránkách: http://www.hospiclitomerice.cz/Kontakty
 • Poskytnutí krizové intervence kvalifikovanými pracovníky v aktuální krizové situaci (reakce na sdělení závažné diagnózy či prognózy onemocnění apod.) nemocným klientům, ale také jejich blízkým

Kritéria pro příjem služby:

 • Rodina i pacient si přejí paliativní péči doma,
 • Funguje spolupráce s praktickým lékařem, popřípadě s agenturou domácí péče
 • Rodina potřebuje podporu nebo radu ohledně paliativní péče nebo zapůjčení pomůcky
 • Rodina souhlasí se smlouvou o zapůjčení pomůcky

 Podmínky pro příjem služby:

 • Služby poradny jsou poskytovány bezplatně, bezplatná je i návštěva v bytě nemocného za účelem posouzení jeho stavu, nebo za účelem předvedení používání pomůcky (platí pouze pro Litoměřice a nejbližší okolí).
 • Doba zapůjčení pomůcky není omezena.
 • Služba naší poradny nemůže suplovat službu agentury domácí péče.
 • Kontakt s pracovníky hospice navazuje vždy rodina nebo sám nemocný.