10. Běh pro hospic

ETICKÝ KODEX

Respektujeme a uplatňujeme základní etické principy

ETICKÝ KODEX

Etický kodex je souhrnem principů a hodnot, bez nichž bychom nemohli naplňovat poslání hospice.

Při naší práci s nemocnými v závěru života respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.
Hlásíme se k aktivnímu dodržování Charty práv pacientů , Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Charty umírajících. Vycházíme z obecně platných etických norem.
Členové týmu dbají na dodržování klientova práva na soukromí.

ETICKÝ KODEX - CELÝ TEXT

 

 

nahoru